VAN GIẢM ÁP (Pressure Relief Valves)

Van giảm áp bảo vệ các thùng chứa và thiết bị kèm theo bằng cách giải phóng chân không và áp suất dư ra khỏi hệ thống.