Bộ Hấp Phụ Hydrocacbon (Hydrocarbon Adsorption Unit)

Bộ Hấp Phụ Hydrocacbon (Hydrocarbon Adsorption Unit)

Được lấp đầy bằng than hoạt tính, các Bộ Hấp Phụ Hydrocacbon hấp phụ hơi hydrocarbon, hơi nhiên liệu hàng không và các chất gây ô nhiễm khác.

Bình hút ẩm này thường được sử dụng trên các ứng dụng trên không, nơi thiết bị có thể thu hút các chất gây ô nhiễm trong khi máy bay ở trên mặt đất.

Ứng dụng sản phẩm vào các thiết bị trên không

Tính năng sản phẩm:

  • Hấp phụ hơi hydrocarbon
  • Ngăn chặn chất gây ô nhiễm xâm nhập vào thiết bị ​

Các thiết bị hấp phụ hydrocarbon có sẵn trong các mô hình sau:

  • Thiết bị số liệu 6g & 8g than hoạt tính
  • 10g – 22g Bộ lọc phân tử kết hợp & Carbon Ultra Clean
  • Chỉ số & R.F. Sàng lọc 8g than hoạt tính
  • Thiết bị than hoạt tính 6g

Hydrocarbon Adsorption Unit Product Brochure: Download

Enquire About Product