Đóng Gói Thực Phẩm (Food Packaging)

Đóng Gói Thực Phẩm để phục vụ cho các yêu cầu nhạy cảm của Thực phẩm & Trái cây, hãy sử dụng các giải pháp đóng gói này để bảo vệ và giữ gìn chất lượng thực phẩm của bạn. Tại Stream Peak, chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp cho các tình huống khác nhau từ đóng gói đến chất hấp thụ để bảo vệ thực phẩm của bạn khỏi môi trường xung quanh.