Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ 1000 Advantage (Nitrogen Enhanced Purging System 1000 Advantage)

Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ 1000 Advantage (Nitrogen Enhanced Purging System 1000 Advantage)

Hệ Thống Lọc Nitơ NEPS1000 là hệ thống tối đa hóa quá trình lọc khí khô trong các hệ thống điện tử, quang và điện áp cao. Sản phẩm cung cấp việc sử dụng nitơ khô hiệu quả, giúp loại bỏ các hệ thống và thiết bị laser điện tử, quang học, điện áp cao, đòi hỏi phải làm khô khí và ức chế oxy.

Hệ thống lọc thân thiện với người dùng này,  thể được vận hành bằng cách kết nối nguồn khí khô với kết nối đầu vào  cổng thiết bị.  Người dùng cũng  thể định cấu 

 • Easy-to-use Single Connection Purging
 • Dewpoint and Pressure Readout
 • Dewpoint Stat Gas Control
 • Dewpoint display from 20ºC to -80ºC
 • Remote Dewpoint Sensing Option
 • Portable and robust
 • User-programmable
 • Automatic Purging Operation
 • Maintainable online
 • NATO Approved
 • Useable Gases: Air, nitrogen, SF6, helium argon
 • Selectable Pressure Range: 10.3kpa/17.2kpa/34.4kpa
 • Display Range Pressure : 0 to 34.4kpa
 • Display Range Dewpoint: 20 to -80 degrees/+68F to -94F dewpoint/0.1 degrees
 • Resolution: 0.1 degrees dewpoint
 • Accuracy: +/- 2 degrees dewpoint
 • Data Output Pressure: 0-5 volts
 • Data Output Dewpoint: 0-5 volts
 • Power: 100-230 volt 50Hz – 60Hz
 • Power Consumption: 3 Amps
 • Dimensions (W x D x H): 490 x 425 x 190 (closed)
 • Weight: 12kg
 • Ingree Protection: 1P54 (closed case)
 • Operating Temperature: -10ºC to 50ºC
 • Storage Temperature: -50ºC to 65ºC
 • Proof Pressure Input: 137kpa (20 psi)
 • Flow Rate: 20 litres/min
 • Optional Extras: See NEPS accesories

Nitrogen Enhanced Purging System 1000 Advantage Product Brochure: Download

Enquire About Product