Khóa Kim Loại & Bọ Thép Khóa Đai (Load Buckles)

Khóa Kim Loại & Bọ Thép Khóa Đai được sử dụng để siết chặt hai đầu của một dải buộc lại với nhau, để giúp tăng cường độ chặt của sản phẩm trong quá trình sử dụng