Khóa Dây Đai Dập Phẳng (Flat Stamped Metal Buckles)

Khóa Dây Đai Dập Phẳng (Flat Stamped Metal Buckles)

Khóa Dây Đai Dập Phẳng dùng để vận chuyển tải tĩnh và động nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách kết hợp các khóa kim loại với dây buộc polyester, hàng hóa sẽ được đảm bảo an toàn ngay cả khi đang chuyển động, mang lại sự an toàn và an ninh trong một hệ thống sáng tạo và hiệu quả. Đây là sản phẩm dùng để thay thế tốt và rẻ tiền cho khóa kim loại rèn và khóa kim loại hàn.

Tốt  đủ thay thế cho khóa kim loại rèn  hàn 

Flat Stamped Metal Buckle Product Brochure: Download

Enquire About Product