Cấp Khóa Kim Loại Rèn (Forged Metal Buckles)

Cấp Khóa Kim Loại Rèn (Forged Metal Buckles)

Cấp Khóa Kim Loại Rèn là một sản phẩm an toàn và hiệu quả để vận chuyển tải tĩnh và động nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách kết hợp các khóa kim loại với dây buộc polyester, hàng hóa sẽ được đảm bảo an toàn ngay cả khi đang chuyển động, mang lại sự an toàn và an ninh trong một hệ thống sáng tạo và hiệu quả.

Đây là một loại khóa kim loại tải động. Được rèn giống như móng ngựa, không có bất kỳ điểm hàn nào có thể bị phá vỡ dưới lực quá nặng.

  • Chống ăn mòn 
  • Được rèn như móng ngựa 

Forged Metal Buckle Product Brochure: Download

Enquire About Product