Thiết bị thả dây đai (Strapping Band Dispenser)

Thiết bị thả dây đai (Strapping Band Dispenser)

Thiết bị thả dây đai  trọng lượng nhẹ đi kèm với một thanh điều khiển (chiều cao)  thể điều chỉnh để cho phép người xử  dễ dàng xử . Thiết bị thả dây đai  trọng lượng nặng rất bền  phù hợp với hầu hết tất cả các cuộn dây đai thông thường.  

Với một trung tâm vòng bi đôi, cuộn dây đai  thể được xoay dễ dàng  trơn tru. 

Thiết bị thả dây đai   nhiều kiểu khác nhau: 

  • Xe đẩy Thiết bị thả dây đai  I 
  • Xe đẩy Thiết bị thả dây đai  II 
  • Trụ treo Thiết bị thả dây đai  
  • Chiều cao  thể điều chỉnh 
  • Trung tâm ổ bi đôi – cho phép cuộn dây quay trơn tru  dễ dàng 

Bộ phân phối  nhiều kiểu khác nhau: 

  • Xe đẩy bộ phân phối I 
  • Xe đẩy bộ phân phối II 
  • Trụ treo bộ phân phối 
  • Bộ phận phối “MOVE” 
  • Bộ phân phối xe đẩy ECO 

Strapping Band Dispensers Product Brochure: Download

Enquire About Product