Nút Gắn & Bịt (Mounting And Blanking Plug)

Nút Gắn & Bịt (Mounting And Blanking Plug)

Nút Gắn & Bịt có thể được sử dụng để bịt kín các lỗ kết nối có thể đã được sử dụng để tẩy, ngăn hơi ẩm xâm nhập qua lỗ. Nó có thể gắn một chỉ báo độ ẩm, các đơn vị hấp phụ hydrocarbon hoặc hộp hút ẩm khi cần thiết.

  • Bịt kín các lỗ kết nối
  • Dễ dàng lắp
  • Gắn tiện lợi của máy hút ẩm hoặc chỉ báo độ ẩm
  • M24 Chủ đề gắn kết cắm với ổ đĩa vuông
  • M6 cắm chủ đề
  • M20 Chủ đề gắn kết cắm
  • M20 Chủ đề gắn kết với ổ đĩa vuông
  • M50 chủ đề gắn Polycarbonate cắm
  • ¾ Liên kết cắm chủ đề của Liên Hợp Quốc M20 Chủ đề cắm R.F.Screened
  • M35 Chủ đề gắn kết cắm

Enquire About Product