Nhãn Cảnh Báo (Alert Sticker)

Nhãn Cảnh Báo (Alert Sticker)

Nhãn Cảnh Báo giúp cảnh báo hình ảnh không thể nhầm lẫn này, nhắc nhở người vận chuyển và người nhận hàng rằng lô hàng đang được theo dõi đối với hành vi xử lý sai.

Enquire About Product