Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ (Temperature Indicator Labels)

Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ đã được lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ hoạt động tối ưu của chúng, cảnh báo thông qua màn hình cảnh báo bằng hình ảnh nếu xảy ra vi phạm nhiệt độ. Nhãn sử dụng một lần, chỉ báo nhiệt độ không yêu cầu nguồn điện và là thiết bị đáng giá để bảo vệ hàng hóa của bạn.

 • WarmMark Long Run
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • WarmMark Duo
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • WarmMark
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • Thermax
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • Dải Nhiệt Kế Đo Trán Dùng Một Lần (Forehead Thermometer)
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • ColdMark
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...
 • Blood Temp 10
  Nhãn / Dải Chỉ Báo Nhiệt Độ được sử dụng để theo dõi nếu các sản phẩm nhạy cảm với...