Túi Khí Để Vận Chuyển (Air Packs For Shipping)

Túi Khí Để Vận Chuyển giúp  ngăn hàng hóa dễ vỡ khỏi bị hư hỏng, bằng cách bao quanh và đệm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.