Xốp Hơi (Bubble Wrap)

Xốp Hơi giúp bạn bọc hàng hóa dễ vỡ và nhanh chóng, giảm tác động và thiệt hại.