Máy Ghi Dữ Liệu (Data Loggers)

Máy Ghi Dữ Liệu ghi lại nhiệt độ thời gian thực, tác động, độ ẩm, độ rung, độ nghiêng và vị trí cho mục đích phân tích.