Giải pháp kiểm soát độ ẩm (Humidity Control)

Đối với các sản phẩm nhạy cảm với độ ẩm trong môi trường, Stream Peak cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau để hỗ trợ theo dõi và điều chỉnh mức độ ẩm tối ưu nhằm duy trì và bảo vệ chất lượng của sản phẩm. Các sản phẩm của chúng tôi qua kiểm duyệt với công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để đảm bảo độ tươi, chất lượng và hương vị ban đầu của sản phẩm được duy trì và không thay đổi trong khi vẫn được bảo vệ.