Hệ Thống Lọc Tăng Cường Nitơ (Nitrogen Enhanced Purging System)

Hệ thống lọc nitơ tối đa hóa quá trình lọc khí khô, để ngăn ngừa thiệt hại của thiết bị.