An Toàn Tải Trọng (Load Securement)

Công tác chằng buộc hàng hóa, giúp đảm bảo an toàn cho những người liên quan trong chu vi bằng cách chằng buộc chắc chắn hàng hóa cho vận chuyện.