Đóng gói bằng chất liệu nhồi (Void Fillers)

Đóng gói bằng chất liệu nhồi là sản phẩm giúp bạn giảm thiểu hàng hóa dễ vỡ khỏi bị hư hỏng, bằng cách bao quanh và đệm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.